Säännöt

Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 05.02.2021

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §
Yhdistyksen nimi on TARKKA-AMPUJAKILTA ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Kilta.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §
Kilta toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, lisäämään tarkka-ammuntatietoutta ja jäsenten sotilaallisia valmiuksia, edistämään tarkka-ammuntaharrastusta sekä tekemään tunnetuksi Suomen turvallisuuspolitiikan historiallista taustaa ja nykyisyyttä. Toimintansa Kilta pyrkii ulottamaan mahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin sukupuoleen, ikään ja
sotilasarvoon katsomatta. Lisäksi Killan tarkoituksena on jäsentensä yhdyssiteenä toimiminen, tarkka-ammuntaperinteiden ja historiallisten muistojen vaaliminen sekä yhteistyön kehittäminen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi Kilta voi kerätä perinneaineistoa, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia. Kilta voi järjestää
jäsentensä kesken ampumakilpailuja, joissa käytetään joko räjähdyspanoksella tai paineilmalla toimivia aseita tai niihin verrattavia laitteita. Toimintansa tukemiseksi Kilta voi
asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä juhlatilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

JÄSENET

3 §
Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta jokainen vähintään kahdeksantoista vuotta (18) täyttänyt hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka Killan hallitus jäseneksi hyväksyy. Varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluvat muut henkilöt voidaan hyväksyä perhejäsenenä Kiltaan samoin perustein kuin varsinaiset jäsenet. Varsinaiselta ja perhejäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää Killan syyskokous. Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti Killan hyväksi tai merkittävällä tavalla tukenut Killan toimintaa. Jäsen voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi, mikäli hän on toiminut Killan hallituksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen ei maksa jäsenmaksua. Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja Killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja Killan tarkoitusperiä edistämään. Kaikilla jäsenillä on äänioikeus.

4 §
Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti Killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä Killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä heti.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin Killan sääntöjä tai muutoin toiminnallaan
vahingoittaa Kiltaa tai sen työtä tai päämääriä. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen määräpäivään mennessä johtaa jäsenen erottamiseen. Hallitus voi hyväksyä jäsenen uudelleen jäseneksi.

KILLAN TOIMIELIMET

5 §
Killan toimintaa johtaa Killan syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään välittömästi syyskokouksen jälkeen. Hallitus valitsee Killan jäsenistöstä tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt.

6 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokoontumisen on tapahduttava vaadittaessa viimeistään 14 vuorokauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §
Hallituksen tehtävänä on:
1. Johtaa Killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2. Edustaa Kiltaa, tehdä Killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä Killan puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua Kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
4. Toimeenpanna Killan kokousten tekemät päätökset.
5. Vastata Killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
6. Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa.
7. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.
8. Laatia Killan toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset.
9. Laatia ehdotus Killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
10. Hoitaa muut Kiltaa koskevat asiat.

KOKOUKSET

8 §
Killan kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille Killan voimassaolevilla internet-sivuilla tai henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla tai niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, sähköpostitse toimitetulla kutsulla viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta. Kokouksen osallistujiksi katsotaan paikalla olevat jäsenet ja
valtakirjalla osallistuvat jäsenet.

9 §
Killan kevätkokouksessa, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään Killan toimintakertomus sekä Killan tilinpäätös ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §
Killan syyskokouksessa, joka pidetään aikaisintaan syyskuussa ja viimeistään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
5. Valitaan hallituksen jäsenet.
6. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §
Killan ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään 1/10 Killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten
hallitukselta kirjallisesti pyytää.

TILIT JA NIMENKIRJOITTAMINEN

12 §
Killan tilikausi on kalenterivuosi. Killan tilinpäätös, tilit, toimintakertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on kuukautta ennen kevätkokousta jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

13 §
Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai Killan toimihenkilön kanssa tahi joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KILLAN PURKAMINEN

14 §
Ehdotukset, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, tulevat hyväksytyiksi, jos vähintään 3/4 Killan kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

15 §
Ehdotus, joka tarkoittaa Killan purkamista, tulee hyväksytyksi, jos vähintään 3/4 Killan kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Killan purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16 §
Jos Kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan Killan purkamiskokouksen erikseen päättämällä tavalla Killan tarkoituksen edistämiseen.